سکوتی معنـــا دار...

هیچ میراثی گرانبهاتر از راستی و درستی نیست...